Diller

Siz bu ýerde

Oýlanma baýry

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň poeziýasyna uly-kiçi hemme aşyk. Onuň eserlerini her gezek okanyňda täze many, täze lezzet alýarsyn. Şahyryň eliňizdäki ýygyndysy hem siziň üçin onuň hiç wagt solmajak elwan gülli şahyr dünýäsine ýakymly  seýil bolar diýip umyt edýäris.

 

Türkmençe
Book genre: 
Poetry
Book author: 
Kerim Gurbannepesow
Book year: 
1995
Digital format: 
PDF
Book Avatar: 
Source: 
enedilim.com