Diller

Siz bu ýerde

Germaniýanyň Bawariýa welaýatynda ýerleşýän Nördlingen şäherçesi 1960-njy ýyllara çenli meteor krateriň içinde gurulandygy bilinmeýärdi

Avatar: 
Tags: 

Germaniýanyň Bawariýa welaýatynda ýerleşýän Nördlingen şäherçesi 1960-njy ýyllara çenli meteor krateriň içinde gurulandygy bilinmeýärdi, haçan-da Amerikaly iki sany ylmy işgär bu şäherçedäki binalaryň "shocked quartz" atly maddadan gurulanlygy sebäpli kraterde ýerleşýändigine göz ýetirýärler. Meteor 14.5 million ýyl mundan ozal gaçanlygy çaklanýar. Şäherçäň ady taryhy çeşmelerde ilkinji gezek 898-nji ýylda agzalyp geçilýär. Şäherçäň ilaty 20000 müňden gowrak bolup, bu şäherçe Germaniýada töweregi doly gala bilen gurşalan üç şäherden biridir. Bu şäherçäň geň galmaly tarapy, binalaryň tamlarynda millionlarça sany ululygy 0.2 millimetri geçmeýän almazlar bar. Haçan-da meteor ýere gaçan mahaly ýerdäki 72000 tonna ýakyn graphite (türkmençe?) daşy bilen täsirleşip almazlar döränligi aýdylýar.

http://planetoddity.com/beautiful-bavarian-town-of-nordlingen-built-in-a...

Türkmençe