Diller

Türkmençe-Türkçe Sözlük

Türkmençe-Türkçe SözlükZip faýlyň içinde CHM faýlyny tapyp bilesiňiz. Käbir türkmen sözlerde orfografiki ýalňyşlyklar bolup biler, türkmençe sözler türk elipbiýde ýazylan bolup biler.

  -A-

 

aban- (aaban-): Abanmak, üze­ri­­ne e­­ğil­­­mek.

abray (aabray): 1.İ­tibar, nüfuz. 2.Şan, şöh­ret, ün, tanınma.

aca- (aaca-): Acılaşmak, acımak.

acal: Ecel, ölüm.

Türkmençe

Türkmençe-Iňlisçe sözlük

Türkmençe-Iňlisçe sözlük.

Takmynan 10.000 sözden ybarat.

Sözlügiň başynda türkmen diliniň grammatiki gurluşy barada iňlis dilinde gysgaça aýdylyp geçilýär.

 

Türkmençe

Türkmençe-Iňlisçe sözlük

Türkmençe-Iňlisçe sözlük.

Takmynan 10.000 söz we söz düzüminden ybarat.

Türkmençe
Awtor kullanıcısının resmi

Iňlisçe-Türkmençe sözlük

Iňlisçe-Türkmençe sözlük.

Takmynan 10000 söz.

Türkmençe

Türkmençe-Rusça-Parsça gepleşik

Türkmençe

Oýlanma baýry

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň poeziýasyna uly-kiçi hemme aşyk. Onuň eserlerini her gezek okanyňda täze many, täze lezzet alýarsyn. Şahyryň eliňizdäki ýygyndysy hem siziň üçin onuň hiç wagt solmajak elwan gülli şahyr dünýäsine ýakymly  seýil bolar diýip umyt edýäris.

 

Türkmençe

Ärsary türkmenleriniň taryhy

Avatar: 

Ärsary uly türkmen nebereleriniň biri. Olar toparlaýyn bolup Türkmenistanyň günorta-gündogarynda, Owganystanyň demirgazygynda, Päkistanda ýaşaýarlar. Umumy sany 2,1 million töweregi. Onuň takmynan 1 Türkmenistanda, 900 müňi Owganystanda, 200 000-de Päkistanda, Türkiýede, Russiýada, Eýranda, Angliýada, ABŞ-da we beýleki ýurtlardadyr.
Ärsary kabylasynyň dört sany baş goly bardyr. Bular Gara ,  Bekewül, Güneş, Uludepe.

Türkmençe

4 esasy dilden başga dillerdäki maglumat sanawy

Esasy dillerden başga dillerdäki
maglumat sanawy

Türkmençe
Awtor kullanıcısının resmi

Türkmenistanyň zähmet kodeksi

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

 

Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda

                 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., N 2, 30-njy madda)

                Türkmenistanyň 15.01.2010 ý. N 82-IV Kanuny bilen üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

 

Türkmençe
Awtor kullanıcısının resmi

«Biz size hökman jaň ederis!»

Aramyzda hemmämiz diýen ýaly işe girjek wagtymyz söhbetdeşlige girendiris. Söhbetdeşligiň soňunda «Biz size hökman jaň ederis!» diýilse, işe girmezligimiziň alamaty hökmünde görýäris. Käşgä muny diýýänler sözünde dursa, işe kabul edilmesek de, jaň edip "Bagyşlaň, siz işe kabul edilmediňiz" diýip aýdylsa.

Türkmençe

Sahypalar

Front page feed beslemesine abone olun.