Diller

4 esasy dilden başga dillerdäki maglumat sanawy

Esasy dillerden başga dillerdäki
maglumat sanawy

Türkmençe
Awtor kullanıcısının resmi

Türkmenistanyň zähmet kodeksi

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

 

Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda

                 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., N 2, 30-njy madda)

                Türkmenistanyň 15.01.2010 ý. N 82-IV Kanuny bilen üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

 

Türkmençe
Awtor kullanıcısının resmi

«Biz size hökman jaň ederis!»

Aramyzda hemmämiz diýen ýaly işe girjek wagtymyz söhbetdeşlige girendiris. Söhbetdeşligiň soňunda «Biz size hökman jaň ederis!» diýilse, işe girmezligimiziň alamaty hökmünde görýäris. Käşgä muny diýýänler sözünde dursa, işe kabul edilmesek de, jaň edip "Bagyşlaň, siz işe kabul edilmediňiz" diýip aýdylsa.

Türkmençe

Sahypalar

Front page feed beslemesine abone olun.